Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Thiết bị hãng NTP

» Máy bơm nước


Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-080
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-080
Mã hàng : Model:A06CS1-080
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-050
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-050
Mã hàng : Model:A06CS1-050
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-035
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-035
Mã hàng : Model:A06CS1-035
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-025
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-025
Mã hàng : Model:A06CS1-025
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-020
Buly trợ bơm đầu inox phốt amiăng A06CS1-020
Mã hàng : Model:A06CS1-020
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-080
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-080
Mã hàng : Model:A06CU1-080
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-080
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-080
Mã hàng : Model:A06CU1-080
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-050
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-050
Mã hàng : Model:A06CU1-050
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-040
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-040
Mã hàng : Model:A06CU1-040
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-025
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-025
Mã hàng : Model:A06CU1-025
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-020
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-020
Mã hàng : Model:A06CU1-020
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-010
Buly trợ bơm đầu gang phốt amiăng A06CU1-010
Mã hàng : Model:A06CU1-010
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-040
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-040
Mã hàng : Model:A06CU1-040
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-035
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-035
Mã hàng : Model:A06CU1-035
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-025
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-025
Mã hàng : Model:A06CU1-025
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-020
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-020
Mã hàng : Model:A06CU1-020
Giá : Liên hệ 0902253829
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-010
Buly trợ bơm đầu gang A06CU1-010
Mã hàng : Model:A06CU1-010
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP2100-111 205
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP2100-111 205
Mã hàng : Model:UVP2100-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP280-15.5 205
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP280-15.5 205
Mã hàng : Model:UVP280-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP265-13.7 205
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP265-13.7 205
Mã hàng : Model:UVP265-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP250-12.2 205
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP250-12.2 205
Mã hàng : Model:UVP250-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP240-11.5 205
 Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP240-11.5 205
Mã hàng : Model:UVP240-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP225-1.75 205
 Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu nhựa UVP225-1.75 205
Mã hàng : Model:UVP225-1.75 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP280-111 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP280-111 205
Mã hàng : Model:UP280-111 205S
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP280-17.5 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP280-17.5 205
Mã hàng : Model:USP280-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP265-15.5 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP265-15.5 205
Mã hàng : Model:USP265-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP250-13.7 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP250-13.7 205
Mã hàng : Model:USP250-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP250-12.2 20
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP250-12.2 20
Mã hàng : Model:USP250-12.2 20
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-11.5 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-11.5 205
Mã hàng : Model:USP240-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-11.1 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-11.1 205
Mã hàng : Model:USP240-11.1 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-1.75 205
Máy bơm tự hút công nghiệp đầu nhựa USP240-1.75 205
Mã hàng : Model:USP240-1.75 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2125-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2125-115 205
Mã hàng : Model:HVS2125-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-115 205
Mã hàng : Model:HVS2100-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-115 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-115 205
Mã hàng : Model:HVS280-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2125-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2125-111 205
Mã hàng : Model:HVS2125-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-111 205
Mã hàng : Model:HVS2100-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-111 205
Mã hàng : Model:HVS280-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-17.5 205
Mã hàng : Model:HVS2100-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-17.5 205
Mã hàng : Model:HVS280-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-17.5 205
Mã hàng : Model:HVS250-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS2100-15.5 205
Mã hàng : Model:HVS2100-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-15.5 205
Mã hàng : Model:HVS250-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-15.5 205
Mã hàng : Model:HVS280-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS280-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS265-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-13.7 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS250-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-12.2 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-12.2 205
Mã hàng : Model:HVS280-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-12.2 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-12.2 205
Mã hàng : Model:HVS265-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-11.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-11.5 205
Mã hàng : Model:HVS250-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-11.5 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-11.5 205
Mã hàng : Model:HVS240-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-1.75 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-1.75 205
Mã hàng : Model:HVS240-1.75 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-130 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-130 205
Mã hàng : Model:HVS3150-130 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-130 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-130 205
Mã hàng : Model:HVS3125-130 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-130 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-130 205
Mã hàng : Model:HVS3100-130 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-122 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-122 205
Mã hàng : Model:HVS3150-122 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-122 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-122 205
Mã hàng : Model:HVS3125-122 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-122 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-122 205
Mã hàng : Model:HVS3100-122 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-119 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-119 205
Mã hàng : Model:HVS3150-119 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-119 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-119 205
Mã hàng : Model:HVS3125-119 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-119 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-119 205
Mã hàng : Model:HVS3100-119 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-119 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-119 205
Mã hàng : Model:HVS380-119 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-115 205
Mã hàng : Model:HVS3125-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-115 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-115 205
Mã hàng : Model:HVS3100-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-115 205
Mã hàng : Model:HVS380-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-111 205
Mã hàng : Model:HVS3125-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-111 205
Mã hàng : Model:HVS3100-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-111 205
Mã hàng : Model:HVS380-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-17.5 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-17.5 205
Mã hàng : Model:HVS3100-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-17.5 205
Mã hàng : Model:HVS350-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-15.5 205
Mã hàng : Model:HVS350-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS380-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS365-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS365-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS365-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-13.7 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-13.7 205
Mã hàng : Model:HVS350-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-12.2 205
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS380-12.2 205
Mã hàng : Model:HVS380-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS365-12.2 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS365-12.2 205
Mã hàng : Model:HVS365-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-11.5 20
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-11.5 20
Mã hàng : Model: HVS350-11.5 20
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-12.2 265
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS280-12.2 265
Mã hàng : Model:HVS280-12.2 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-12.2 265
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS265-12.2 265
Mã hàng : Model:HVS265-12.2 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-12.2 265
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-12.2 265
Mã hàng : Model:HVS250-12.2 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-11.5 265
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS250-11.5 265
Mã hàng : Model:HVS250-11.5 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-11.5 265
 Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-11.5 265
Mã hàng : Model:HVS240-11.5 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-1.75 265
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS240-1.75 265
Mã hàng : Model:HVS240-1.75 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2125-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2125-115 205
Mã hàng : Model:HVP2125-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-115 205
Mã hàng : Model:HVP2100-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-115 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-115 205
Mã hàng : Model:HVP280-115 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2125-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2125-111 205
Mã hàng : Model:HVP2125-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-111 205
Mã hàng : Model:HVP2100-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-111 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-111 205
Mã hàng : Model:HVP280-111 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-17.5 205
Mã hàng : Model:HVP280-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-17.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-17.5 205
Mã hàng : Model:HVP250-17.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP2100-15.5 205
Mã hàng : Model:HVP2100-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-15.5 205
Mã hàng : ModeHVP280-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-15.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-15.5 205
Mã hàng : Model:HVP250-15.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-13.7 205
Mã hàng : Model:HVP280-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP265-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP265-13.7 205
Mã hàng : Model:HVP265-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-13.7 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-13.7 205
Mã hàng : Model:HVP250-13.7 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-12.2 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP280-12.2 205
Mã hàng : Model:HVP280-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-12.2 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-12.2 205
Mã hàng : Model:HVP250-12.2 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-11.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP250-11.5 205
Mã hàng : Model:HVP250-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP240-11.5 205
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang HVP240-11.5 205
Mã hàng : Model:HVP240-11.5 205
Giá : Liên hệ 0902253829

Đối tác