Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Thiết bị hãng NTP

» Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox


Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-130 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-130 40
Mã hàng : Model:HVS3200-130 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-130 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-130 40
Mã hàng : Model:HVS3150-130 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-122 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-122 40
Mã hàng : Model:HVS3200-122 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-122 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3150-122 40
Mã hàng : Model:HVS3150-122 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-119 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3200-119 40
Mã hàng : Model:HVS3200-119 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-119 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3150-119 40
Mã hàng : Model:HVS3150-119 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-115 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3150-115 40
Mã hàng : Model:HVS3150-115 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-115 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-115 40
Mã hàng : Model:HVS3125-115 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-115 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-115 40
Mã hàng : Model:HVS3100-115 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3150-111 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3150-111 40
Mã hàng : Model:HVS3150-111 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-111 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3125-111 40
Mã hàng : Model:HVS3125-111 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-111 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS3100-111 40
Mã hàng : Model:HVS3100-111 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-17.5 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3125-17.5 40
Mã hàng : Model:HVS3125-17.5 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-17.5 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-17.5 40
Mã hàng : Model:HVS3100-17.5 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-15.5 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS3100-15.5 40
Mã hàng : Model:HVS3100-15.5 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-13.7 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-13.7 40
Mã hàng : Model:HVS350-13.7 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS350-12.2 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS350-12.2 40
Mã hàng : Model:HVS350-12.2 40
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox HVS340-11.5 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu inox  HVS340-11.5 40
Mã hàng : Model:HVS340-11.5 40
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác