Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu skc nhật bản


Bộ lấy ốc gãy 6 chi tiết
Bộ lấy ốc gãy 6 chi tiết
Mã hàng : Model:skc 6
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ lấy ốc gãy 5 chi tiết
Bộ lấy ốc gãy 5 chi tiết
Mã hàng : Model:SKC 5
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay quay bàn ren M14~M20
Tay quay bàn ren M14~M20
Mã hàng : Model:M14~M20
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay quay bàn ren M8~M12
Tay quay bàn ren M8~M12
Mã hàng : Model:M8~M12
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay quay bàn ren M3~M6
Tay quay bàn ren M3~M6
Mã hàng : Model:M3~M6
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay quay taro M10~M25
Tay quay taro M10~M25
Mã hàng : Model:M10~M25
Giá : Liên hệ 0902253829
Tay quay taro M5~M12
Tay quay taro M5~M12
Mã hàng : Model:M5~M12
Giá : Liên hệ 0902253829
Thanh quay taro tự động L110mm
Thanh quay taro tự động  L110mm
Mã hàng : Model:L110mm
Giá : Liên hệ 0902253829
Thanh quay taro tự động L85mm
Thanh quay taro tự động  L85mm
Mã hàng : Model:L85mm
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ Taro bàn ren SKC 41 món
Bộ Taro bàn ren SKC 41 món
Mã hàng : Model:skc
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M36 x 3.5
Bàn ren M36 x 3.5
Mã hàng : Model:M36 x 3.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M34 x 3.5
Bàn ren M34 x 3.5
Mã hàng : Model:M34 x 3.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M30 x 3.5
Bàn ren M30 x 3.5
Mã hàng : Model: M30 x 3.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M27 x 3.0
Bàn ren M27 x 3.0
Mã hàng : Model:M27 x 3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M24 x 3.0
Bàn ren M24 x 3.0
Mã hàng : Model: M24 x 3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M22 x 2.5
Bàn ren M22 x 2.5
Mã hàng : Model: M22 x 2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M20 x 2.5
Bàn ren M20 x 2.5
Mã hàng : Model:M20 x 2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M18 x 2.5
Bàn ren M18 x 2.5
Mã hàng : Model:M18 x 2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M16 x 2.0
Bàn ren M16 x 2.0
Mã hàng : Model:M16 x 2.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M14 x 2.0
Bàn ren M14 x 2.0
Mã hàng : Model:M14 x 2.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M12 x 1.75
Bàn ren M12 x 1.75
Mã hàng : Model:M12 x 1.75
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M10 x 1.5
Bàn ren M10 x 1.5
Mã hàng : Model:Bàn ren M10 x 1.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M8 x 1.25
Bàn ren M8 x 1.25
Mã hàng : Model: M8 x 1.25
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M8 x 1.25
Bàn ren M8 x 1.25
Mã hàng : Model: M8 x 1.25
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M6 x 1.0
Bàn ren M6 x 1.0
Mã hàng : Model:M6 x 1.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M5 x 0.8
Bàn ren M5 x 0.8
Mã hàng : Model:M5 x 0.8
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M4 x 0.7
Bàn ren M4 x 0.7
Mã hàng : Model:M4 x 0.7
Giá : Liên hệ 0902253829
Bàn ren M3 x 0.5
Bàn ren M3 x 0.5
Mã hàng : Model:M3 x 0.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 1
Mũi Taro tay NPS 1
Mã hàng : Model: NPS 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 3/4x14
Mũi Taro tay NPS 3/4x14
Mã hàng : Model:PB31ANPS 3/4x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 1/2x14
Mũi Taro tay NPS 1/2x14
Mã hàng : Model: NPS 1/2x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 3/8x18
Mũi Taro tay NPS 3/8x18
Mã hàng : Model:NPS 3/8x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 1/4x18
Mũi Taro tay NPS 1/4x18
Mã hàng : Model:NPS 1/4x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPS 1/8x27
Mũi Taro tay NPS 1/8x27
Mã hàng : Model:NPS 1/8x27
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1.1/4
Mũi Taro tay NPT 1.1/4
Mã hàng : Model:NPT 1.1/4
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1
Mũi Taro tay NPT 1
Mã hàng : Model:NPT 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 7/8x14
Mũi Taro tay NPT 7/8x14
Mã hàng : Model:NPT 7/8x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT3/4x14
Mũi Taro tay NPT3/4x14
Mã hàng : Model:NPT3/4x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT5/8x14
Mũi Taro tay NPT5/8x14
Mã hàng : Model:NPT5/8x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1/2x14
Mũi Taro tay NPT 1/2x14
Mã hàng : Model: NPT 1/2x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay NPT3/8x18
Mũi taro tay NPT3/8x18
Mã hàng : Model:NPT3/8x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1/4x18
Mũi Taro tay NPT 1/4x18
Mã hàng : Model:NPT 1/4x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1/8x27
Mũi Taro tay NPT 1/8x27
Mã hàng : Model: NPT 1/8x27
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay NPT 1/16x27
Mũi Taro tay NPT 1/16x27
Mã hàng : Model: NPT 1/16x27
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSP(S)1"x11
Mũi Taro tay BSP(S)1
Mã hàng : Model: BSP(S)1"x11
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSP(S) 3/4x14
Mũi Taro tay BSP(S) 3/4x14
Mã hàng : Model:BSP(S) 3/4x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSP(S)1/2x14
Mũi Taro tay BSP(S)1/2x14
Mã hàng : Model:BSP(S)1/2x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSP(S) 3/8x19
Mũi taro tay BSP(S) 3/8x19
Mã hàng : Model: BSP(S) 3/8x19,
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSP(S)1/4x19
Mũi Taro tay BSP(S)1/4x19
Mã hàng : Model:BSP(S)1/4x19
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSP(S) 1/8x28
Mũi Taro tay BSP(S) 1/8x28
Mã hàng : Model:BSP(S) 1/8x28
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT:11/4"x11
Mũi taro tay BSPT:11/4
Mã hàng : Model: BSPT 11/4"x11
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT 1"x11.1/2
Mũi taro tay BSPT 1
Mã hàng : Model:BSPT 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT 7/8x14
Mũi taro tay BSPT 7/8x14
Mã hàng : Model:BSPT 7/8x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT 3/4x14
Mũi taro tay BSPT 3/4x14
Mã hàng : Model:BSPT 3/4x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT 5/8x14
Mũi taro tay BSPT 5/8x14
Mã hàng : Model:BSPT 5/8x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT 1/2x14
Mũi taro tay BSPT 1/2x14
Mã hàng : Model:BSPT 1/2x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT:3/8x19,
Mũi taro tay BSPT:3/8x19,
Mã hàng : Model: BSPT:3/8x19,
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT:1/4x19
Mũi taro tay BSPT:1/4x19
Mã hàng : Model:BSPT:1/4x19
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSPT:1/8x28
Mũi taro tay BSPT:1/8x28
Mã hàng : Model:BSPT:1/8x28
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay BSPT 1/16x28
Mũi Taro tay BSPT 1/16x28
Mã hàng : Model:BSPT 1/16x28
Giá : Liên hệ 0902253829
Taro tay 1"-12UNF
Taro tay 1
Mã hàng : Model: 1"-12UNF
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay UNF :3/4x16
Mũi Taro tay UNF :3/4x16
Mã hàng : Model:UNF :3/4x16
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay UNF :5/8x18
Mũi Taro tay UNF :5/8x18
Mã hàng : Model:UNF :5/8x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNF :9/16x18
Mũi taro tay UNF :9/16x18
Mã hàng : Model:UNF :9/16x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay UNF :1/2x20
Mũi Taro tay UNF :1/2x20
Mã hàng : Model:UNF :1/2x20
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay UNF :1/4x28
Mũi Taro tay UNF :1/4x28
Mã hàng : Model:UNF :1/4x28
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 1.1/4
Mũi taro tay UNC 1.1/4
Mã hàng : Model:UNC 1.1/4
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 1
Mũi taro tay UNC 1
Mã hàng : Model: UNC 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 7/8x9
Mũi taro tay UNC 7/8x9
Mã hàng : Model:UNC 7/8x9
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 3/4x10
Mũi taro tay UNC 3/4x10
Mã hàng : Model:UNC 3/4x10
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 5/8x11
Mũi taro tay UNC 5/8x11
Mã hàng : Model:UNC 5/8x11
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 9/16x12
Mũi taro tay UNC 9/16x12
Mã hàng : Model:UNC 9/16x12
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 1/2x13
Mũi taro tay UNC 1/2x13
Mã hàng : Model:UNC 1/2x13
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 7/16x14
Mũi taro tay UNC 7/16x14
Mã hàng : Model:UNC 7/16x14
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 3/8x16
Mũi taro tay UNC 3/8x16
Mã hàng : Model: UNC :3/8x16
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 5/16x18
Mũi taro tay UNC 5/16x18
Mã hàng : Model:UNC 5/16x18
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay UNC 1/4x20
Mũi taro tay UNC 1/4x20
Mã hàng : Model:UNC 1/4x20
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M36x4.0
Mũi taro tay SKC M36x4.0
Mã hàng : Model:SKC M36x4.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M34x3.5
Mũi taro tay SKC M34x3.5
Mã hàng : Model:SKC M34x3.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M30x3.5
Mũi taro tay SKC M30x3.5
Mã hàng : Model:SKC M30x3.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M28x3.0
Mũi taro tay SKC M28x3.0
Mã hàng : Model:SKC M28x3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M27x3.0
Mũi taro tay SKC M27x3.0
Mã hàng : Model: SKC M27x3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M26x3.0
Mũi taro tay SKC M26x3.0
Mã hàng : Model:SKC M26x3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M24x3.0
Mũi taro tay SKC M24x3.0
Mã hàng : Model:SKC M24x3.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M22x2.5
Mũi taro tay SKC M22x2.5
Mã hàng : Model:SKC M22x2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M20x2.5
Mũi taro tay SKC M20x2.5
Mã hàng : Model:SKC M20x2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M18x2.5
Mũi taro tay SKC M18x2.5
Mã hàng : Model:SKC M18x2.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M16x2
Mũi taro tay SKC M16x2
Mã hàng : Model:SKC M16x2
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M14x2
Mũi taro tay SKC M14x2
Mã hàng : Model:SKC M14x2
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M12x1.75
Mũi taro tay SKC M12x1.75
Mã hàng : Model:SKC M12x1.75
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M10x1.5
Mũi taro tay SKC M10x1.5
Mã hàng : Model:SKC M10x1.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M8x1.25
Mũi taro tay SKC M8x1.25
Mã hàng : Model:SKC M8x1.25
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi Taro tay SKC M6x1
Mũi Taro tay SKC M6x1
Mã hàng : Model:SKC M6x1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M5x0.8
Mũi taro tay SKC M5x0.8
Mã hàng : Model:SKC M5x0.8
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M4x0.7
Mũi taro tay SKC M4x0.7
Mã hàng : Model:SKC M4x0.7
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay SKC M3x0.5
Mũi taro tay SKC M3x0.5
Mã hàng : Model:M3x0.5
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 1
Mũi taro tay BSW 1
Mã hàng : Model:BSW 1
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 3/4x10
Mũi taro tay BSW 3/4x10
Mã hàng : Model:BSW 3/4x10
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 1/2x12
Mũi taro tay BSW 1/2x12
Mã hàng : Model:BSW :1/2x12
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 3/8x16
Mũi taro tay BSW 3/8x16
Mã hàng : Model:BSW 3/8x16
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 1/4x20
Mũi taro tay BSW 1/4x20
Mã hàng : Model:1/4x20
Giá : Liên hệ 0902253829
Mũi taro tay BSW 1/8x40
Mũi taro tay BSW 1/8x40
Mã hàng : Model: 1/8x40
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác